Privacyverklaring

Laatste datum van wijziging: 1 maart 2020

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING? Deze Privacyverklaring is van toepassing op Howest, de hogeschool met adres Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk. Howest ("Wij") wil een ethisch verantwoorde onderneming zijn. Om dit doel te bereiken willen wij op de juiste manier werken. Wij willen uw privacy beschermen en uw persoonsgegevens op een open en transparante wijze verwerken, in het bijzonder met naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG").

 2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING? Met deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij activiteiten uitoefenen die deel uitmaken van onze activiteit of wanneer u gebruik maakt van onze websites (“De Sites”) en de daarop aangeboden diensten (“De Diensten”), aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt u contacteren voor meer informatie of vragen. In deze privacy verklaring spreken wij enkel over de verwerking ivm de ene site: gdpr.howest.be. Deze site heeft geen link naar andere sites. Indien er toch een link zou zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy praktijken van andere websites. Weet in dat kader dat er, wanneer u op een link naar onze pagina’s klikt via bv Facebook, Twitter, Instagram of op LinkedIn, cookies door resp. Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn verwerkt worden. Wijzelf hebben in elk geval geen contract met deze bedrijven en ontvangen ook geen gegevens van deze bedrijven.

 3. HOE WIJ GEGEVENS VERKRIJGEN Wij verkrijgen uw persoonsgegevens via een contactformulier. Onze webserver logt persoonsgegevens (o.m. IP adressen) voor beveiligingsdoeleinden. Deze gegevens worden voor geen ander doel dan beveiliging gebruikt.

 4. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN De persoonsgegevens die wij verzamelen of verkrijgen, omvatten naam, email adres, informatie die u zelf verstrekt in een opmerking-veld, en IP adres. Wij verzamelen of bewaren geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 5. WAAROM WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN Door een contactformulier in te vullen, brengt u ons op de hoogte van uw interesse in een bepaald event of opleiding. Wij zullen u dan ook verder contacteren met extra informatie over dit event of opleiding en ook over vergelijkbare evenementen en opleidingen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen. Wanneer u zich inschrijft in een bepaald event of opleiding, worden uw gegevens verder verwerkt voor facturatie, catering, direct marketing en optimalisatie van onze toekomstige diensten. Optimalisatie van onze diensten omvat onder meer dat we ons aanbod in de toekomst beter willen afstemmen op de noden van onze gebruikers. Naargelang de context kunnen er ook verdere verwerkingen zijn ivm educatief verlof, KMO portefeuille (of andere subsidies), puntenlijsten, toegangslijsten (eventuele badges) en eventuele wettelijke verplichtingen tot informatie-uitwisseling ivm bepaalde opleidingen. De algemene privacy regels van Howest zijn dan echter van toepassing. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 6. DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden: wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst; om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; voor onze gerechtvaardigde belangen met inbegrip van (maar niet beperkt tot) onze bedrijfsactiviteiten, klanten- en leverancier beheer, direct marketing, etc. toestemming waneer u ons informeert over interesse in een event of opleiding en hierover informatie vraagt

 7. BEKENDMAKING Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan derde partijen die diensten aan ons leveren die redelijkerwijs de toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben voor één of meer doeleinden zoals uiteengezet onder de bovenstaande titel "Waarom gebruiken wij uw gegevens". Indien onze Onderneming wordt verkocht aan of wordt gefuseerd met een andere onderneming, kan uw informatie worden doorgegevens aan onze nieuwe partners of eigenaars. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt. In principe zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie door te geven indien dit vereist is door de wet, of wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in het kader van een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een regelgever of eender welke andere juridische procedure die op ons betrekking heeft.

 8. COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN (BIJV. PIXELS) Deze Site gebruikt enkel functionele cookies. Wij hebben geen analytische cookies, advertentiecookies of personaliseringscookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten ons toe de Site te verbeteren. Met uw toestemming kunnen ze ook gebruikt worden om de inhoud van deze Site te personaliseren op basis van uw vorig surfgedrag en om statistieken te verzamelen teneinde websites te verbeteren. U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgend website: www.allaboutcookies.org. U kunt cookies naar wens inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen. U kunt alle cookies die al op uw apparaat staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. De mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen en/of te verwijderen, kan op browserniveau worden voltooid. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw internetbrowser of via de "Help"-optie in uw internetbrowser.

 9. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder meer: trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen; administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken op een 'need to know' basis; technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van firewalls, anti virus software en versleuteling; fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals controle bij toegang tot onze gebouwen, bedrijfsruimten die gesloten zijn, etc. Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e- mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 10. BEWAREN VAN GEGEVENS Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Omdat de events en opleidingen jaarlijks worden georganiseerd, is de bewaartermijn van wie zich daadwerkelijk heeft ingeschreven 5 jaar na het laatste contact. Voor wie enkel zijn interesse heeft getoond, is dit 1.5 jaar na het laatste contact.

 11. UW RECHTEN U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. We willen u informeren dat u het recht heeft om: bevestiging dat wij uw persoonsgegevens verwerken te verkrijgen en een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bezitten te ontvangen; te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn; te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken; uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming); uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine- leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een contract); bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben. U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen van ons, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder) of op één van die communicaties een antwoord te sturen met subject “unsubscribe”. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor dergelijke doeleinden.

 12. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP? Met het oog op de uitoefening van één van uw rechten, of indien u vragen zou hebben over deze Privacyverklaring, kunt u ons een verzoek sturen waarin u het recht aanduidt dat u wenst uit te oefenen: Door ons te e-mailen naar privacy@howest.be Door uw verzoek te richten aan Howest, Privacy Department, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk, België. U kunt deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om u uit te schrijven van direct marketing, kan u gewoon een antwoord op een mail sturen met subject “unsubscribe”. Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, of een verzoek dat u hebt ingediend bij ons, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ("GBA") www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 13. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Iedere aanpassing die we in de toekomst doen aan deze Privacyverklaring zal worden geplaatst op deze pagina. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van wijziging bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken en uw persoonsgegevens nog aan het verwerken zijn, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere belangrijke wijziging aan deze GDPR Privacyverklaring.